Strona główna » Archiwum » 1 edycja » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN
Programu Badawczego

MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA”

 

ORGANIZATOR

§ 1

 1. Organizatorem Programu Badawczego pt. „MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA” jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”, z siedzibą we Włocławku, pl. Wolności 1, nr KRS 0000478339, zwana dalej Organizatorem.

 2. Program Badawczy pt. „MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA” realizowany jest w partnerstwie z Kujawską Szkołą Wyższa we Włocławku, z siedzibą we Włocławku, pl. Wolności 1, zwaną dalej Partnerem.

 3. Program Badawczy pt. „MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA” realizowany jest w ramach konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL”, finansowanym przez Fundację ANWIL dla Włocławka.

CELE PROGRAMU BADAWCZEGO

§ 2

 1. Popularyzacja nauk ścisłych wśród młodzieży.

 2. Nauka otwartości intelektualnej i poznawczej.

 3. Nauka współpracy, współdziałania, umiejętności wymiany informacji, jako ważnego czynnika budującego zespół badawczy.

 4. Popularyzacja społecznej odpowiedzialności nauki.

 5. Rozbudzanie ducha innowacyjności wśród młodzieży.

ADRESACI

§ 3

 1. Program Badawczy pt. ”MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA” adresowany jest do uczniów ze wszystkich włocławskich szkół ponadgimnazjalnych – liceów i techników. Każda szkoła deleguje 6-osobową reprezentację zwaną Zespołem Badawczym.

 2. Program Badawczy pt. ”MŁODZI WŁOCŁAWIANIE DLA NAUKI – NAUKA DLA ŚRODOWISKA” adresowany jest do nauczycieli ze wszystkich włocławskich szkół ponadgimnazjalnych – liceów i techników, którzy zostaną wskazani jako Opiekunowie Zespołów Badawczych.

WARUNKI UCZESTNICTWA

§ 4

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Badawczym jest przesłanie przez Szkołę zgłoszenia do 31 grudnia 2016 roku.

 2. Zgłoszenie Szkoły oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Projektu Badawczego.

 3. Formularz zgłoszenia dostępny będzie od 19 grudnia 2016 rok na platformie informatycznej Programu Badawczego program.fundacjavladislawia.pl

 4. W formularzu zgłoszenia należy podać następujące dane:

 1. Nazwę i adres Szkoły

 2. Imię i nazwisko wskazanego do kontaktu pracownika Szkoły

 3. Adres e-mail wskazanego do kontaktu pracownika Szkoły

 4. Telefon kontaktowy do wskazanego pracownika Szkoły

§ 5

 1. Uczestnictwo w Programie Badawczym jest bezpłatne.

 2. Szkoła po zgłoszeniu otrzyma potwierdzenie udziału na wskazany w formularzu zgłoszenia adres e-mail.

 3. Wątpliwości bądź niejasności związane z procedurą kwalifikacji i funkcjonowania Programu Badawczego należy kierować do jego koordynatora Moniki Jabłońskiej. Kontakt telefoniczny: 660 457 526; mailowy: fundacja@ksw.wloclawek.pl

PRZEBIEG PROGRAMU BADAWCZEGO

§ 6

I Etap Programu Badawczego

 1. Przesłanie do Szkół zaproszenia do udziału wraz z Regulaminem Programu Badawczego.

 2. Zgłoszenia Szkół do udziału w Programie Badawczym przyjmowane są do 31 grudnia 2016 roku na formularzu znajdującym się na platformie informatycznej Programu Badawczego program.fundacjavladislawia.pl

 3. Przesłanie do Szkół testu kompetencyjnego zawierającego zadania z chemii, fizyki i matematyki, którego celem będzie wyłonienie przez Szkołę jednego 6-osobowego Zespołu Badawczego. Szkoła przeprowadza we własnym zakresie przesłany przez Organizatora test kompetencyjny przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Partnera Programu Badawczego – Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku.

 4. Szkoła zgłaszająca udział w Programie Badawczym wybiera Opiekuna Zespołu Badawczego – nauczyciela spośród swojego grona pedagogicznego. Rolą Opiekuna Zespołu Badawczego będzie czuwanie nad pracą Zespołu Badawczego i koordynacja działań Zespołu Badawczego.

§ 7

II Etap Programu Badawczego

 1. Wyłoniony przez Szkołę Zespół Badawczy zgłasza swoją gotowość poprzez zalogowanie na platformę informatyczną Programu Badawczego program.fundacjavladislawia.pl. Zespół Badawczy otrzyma swój login i hasło.

 2. Uczestnicy Programu Badawczego wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby prezentacji i realizacji programu. Zgoda dotyczy publikacji zdjęć oraz filmu z realizacji Projektu Badawczego w ramach platformy informatycznej Programu Badawczego.

 3. Przygotowanie i przeprowadzenie dla Zespołu Badawczego dwóch warsztatów w laboratorium chemicznym, dwóch warsztatów w pracowni fizyki oraz dwóch warsztatów w pracowni matematycznej. Praca Zespołu Badawczego na każdym warsztacie będzie oceniana (punktowana) przez osoby prowadzące warsztaty – pracowników naukowo-dydaktycznych Partnera Programu Badawczego.

 4. Przed każdym warsztatem z chemii, fizyki i z matematyki, Zespół Badawczy otrzymuje za pośrednictwem platformy informatycznej Programu Badawczego zakres materiału i zadań do przygotowania na ww. warsztaty. Każdy Zespół będzie miał ten sam czas na przygotowanie.

 5. Zespół Badawczy uczestniczy w dwóch warsztatach psychologicznych, których zadaniem będzie budowanie zespołów, nauka współpracy i porozumienia oraz umiejętność radzenia sobie w stresujących, trudnych sytuacjach. Osoby prowadzące ww. warsztaty będą również dostępne dla członków Zespołu Badawczego w ramach indywidualnego poradnictwa psychologicznego np. poprzez zamkniętą grupę na Facebooku.

 6. Wszystkie ww. warsztaty mogą się odbywać we wszystkie dni tygodnia (także w sobotę i niedzielę). Konkretne terminy zależą od liczby zgłoszonych Zespołów Badawczych i będą uzgadnianie ze Szkołami.

 7. Wszystkie ww. warsztaty odbywać się będą w budynkach dydaktycznych Partnera Programu Badawczego – Collegium Novum KSW, przy ul. Okrzei 94A i Collegium Maius KSW przy ul. Okrzei 94.

 

§ 8

III Etap Projektu Badawczego

 1. Do Etapu III wyłonionych zostaje 6 Zespołów Badawczych, które otrzymały najwyższą liczbę punktów w Etapie II.

 2. Przygotowanie i przeprowadzenie przez Zespół Badawczy Projektu Badawczego łączącego wiedzę z chemii, fizyki i matematyki. Każdy Zespół Badawczy otrzymuje ten sam temat do realizacji. Projekt Badawczy utrwalony będzie w formie nagrania. Nagrywanie realizacji Projektu Badawczego będzie odbywało się w laboratorium chemicznym Partnera Programu Badawczego – Collegium Maius KSW, ul. Okrzei 94.

 3. Nagrane filmy, zawierające m.in. przebieg doświadczenia, komentarz i informację o zastosowaniu praktycznym wyników Projektu Badawczego przekazywane są do Komisji Oceniającej Projekt Badawczy.

 4. Finał Programu Badawczego – prezentacje Projektów Badawczych, ogłoszenie listy nagrodzonych i wyróżnionych Zespołów Badawczych.

 5. Najlepsze nagrane Projekty Badawcze zostaną na płycie DVD przesłane do włocławskich szkół ponadgimnazjalnych, jako materiał dydaktyczny do pracy z młodzieżą w obszarze nauk ścisłych.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 9

 1. Przewiduje się następujące nagrody rzeczowe:

 1. Nagrody rzeczowe dla członków Zespołu Badawczego, którego Projekt Badawczy zdobył I miejsce.

 2. Nagrody rzeczowe dla członków Zespołu Badawczego, którego Projekt Badawczy zdobył II miejsce.

 3. Nagrody rzeczowe dla członków Zespołu Badawczego, którego Projekt Badawczy zdobył III miejsce.

 4. Nagrody rzeczowe dla członków 3 Zespołów Badawczych, których Projekty Badawcze otrzymały wyróżnienia.

 5. Nagrody rzeczowe dla Szkół, których Zespoły Badawcze za Projekt Badawczy otrzymały I,II i III miejsce

 6. Nagrody rzeczowe dla Opiekunów Zespołów Badawczych, których Projekty Badawcze otrzymały nagrody i wyróżnienia.

 1. Członkowie i Opiekunowie nagrodzonych oraz wyróżnionych Zespołów Badawczych otrzymają dyplomy.

HARMONOGRAM

§ 10

 1. Od 2 stycznia 2017 rok – przesłanie do zgłoszonych Szkół testu kompetencyjnego.

 2. Do 22 stycznia 2017 roku – Szkoły zgłaszają Zespoły Badawcze wyłonione na podstawie testu kompetencyjnego.

 3. Od 18 lutego 2017 roku do 2 kwietnia 2017 roku – przeprowadzenie warsztatów z chemii, fizyki, matematyki. Każdy warsztat poprzedzony jest przesłaniem zakresu zagadnień do przygotowania (14 dni przed terminem warsztatu). Warsztat sprawdza wiedzę i umiejętności.

 4. Od 18 lutego 2017 roku do 2 kwietnia 2017 roku – przeprowadzenie warsztatów psychologicznych oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne.

 5. Od 3 kwietnia 2017 roku do 9 kwietnia 2017 roku – ocena Zespołów Badawczych, wyłonienie 6 najlepszych Zespołów Badawczych.

 6. 10 kwietnia 2017 roku – ogłoszenie wyników i przekazanie Zespołom Badawczym tematu Projektu Badawczego.

 7. Od 9 maja 2017 roku do 14 maja 2017 roku – nagrywanie Projektu Badawczego w laboratorium chemicznym Partnera.

 8. 15 maja 2017 roku – wysłanie nagrań do wszystkich członków Komisji Oceniającej Projekty Badawcze.

 9. 26 maja 2017 roku – Finał Programu Badawczego – prezentacje Projektów Badawczych, ogłoszenie listy nagrodzonych i wyróżnionych Zespołów Badawczych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 11

 1. Udział w Programie Badawczym oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Organizatora podanych w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr. 133, poz. 833) w zakresie niezbędnym do kontaktu z członkami Zespołu Badawczego i Opiekunem Zespołu Badawczego i do przeprowadzenia Programu Badawczego.

 2. Uczestnicy Programu Badawczego wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby prezentacji i realizacji programu. Zgoda dotyczy publikacji zdjęć oraz filmu z realizacji Projektu Badawczego w ramach platformy informatycznej Programu Badawczego.

 3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą.

 4. Organizator z własnej inicjatywy lub na żądanie Uczestnika Programu Badawczego może uzupełniać, korygować i usuwać błędne, niepełne lub nieaktualne dane osobowe.

ZASTRZEŻENIE PRAW AUTORSKICH

§ 12

 1. Wszystkie materiały dotyczące Programu Badawczego są własnością Organizatora i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Rozpowszechnianie tych materiałów poza Programem Badawczym, w szczególności wykorzystywanie ich w celach zarobkowych przez uczestników Programu Badawczego lub osoby trzecie, bez pisemnej zgody Organizatora, jest zabronione i stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych Organizatora.

 3. Wszelkie materiały związane z Programem Badawczym, które zostaną przekazane przez Uczestników Programu, nie podlegają zwrotowi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Przesłanie do Organizatora zgłoszenia przez Szkołę do udziału w Programie Badawczym jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia”

Założona w 2013 roku.

Organizacja pożytku publicznego – KRS 0000478339

 

Biuro Projektu

pl. Wolności 1, pok. nr 26 (II p.),
87-800 Włocławek

660 457 526

fundacja@ksw.wloclawek.pl

projekt 27 project

realizacja Internet Projects