Strona główna » Archiwum » 1 edycja » Wykładowcy

Wykładowcy

Prowadzący warsztaty

Dr hab. Walter Wegner

Uzyskał stopień magistra astronomii Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1964 r. Pracę zawodową w średnim szkolnictwie zawodowy rozpoczął jako nauczyciel fizyki i matematyki w Bydgoszczy. W okresie tych 10 lat pracy zawodowej kontynuował swoje zainteresowania naukowe związane z pracą magisterską podejmując współpracę z Obserwatorium Astronomicznym UMK w Piwnicach. Efektem tej współpracy były publikacje naukowe i obrona pracy doktorskiej nauk fizycznych o specjalności astrofizyka obronionej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK w Toruniu w 1975 r.

Od 1973 r. do 2004 r. pracował jako nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Bydgoszczy, przemianowanej kolejno w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, Akademię Bydgoską i Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, prowadząc wykłady, ćwiczenia rachunkowe, laboratoryjne, seminaryjne, z fizyki, astronomicznych podstaw geografii, analizy matematycznej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej i teorii gier.

Efektem pracy zawodowej było kierowanie około 50 prac magisterskich z zakresu statystyki i rachunku prawdopodobieństwa i recenzowanie kilkadziesiąt prac licencjackich. Jest autorem 3 wydań dwutomowego skryptu z fizyki dla studentów Wychowania Technicznego, 2 wydań skryptu do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki. W 2002 r. opracował ponad 2000 zadań z algebry i arytmetyki oraz geometrii dla szkoły podstawowej oraz gimnazjum i fizyki dla gimnazjum. Ukazały się one na płytach CD w wersji audio z udziałem lektora autora tych zadań (www.Bookmedia.net).

Jest autorem 2 monografii z zakresu badań fizyki materii międzygwiazdowej. Jest recenzentem 2 prac z listy filadelfijskiej. Jego dorobkiem naukowym są 62 publikacje, w tym 19 znajdujących się na liście filadelfijskiej, liczba ich cytowani wynosi 507 (styczeń 2016 r.). Przez kilka kadencji był członkiem Rady Wydziału Matematyki i Techniki, członkiem Senatu WST we Włocławku, pełnił funkcje kierownicze: kierownik Zakładu Matematyki, kierownik Studium Podyplomowego Matematyki, kierownik Zakładu Fizyki, redaktor Problemów Matematycznych.

Przez 6 kolejnych lat prowadził popularne wykłady z fizyki na tzw. Festiwalach Nauki organizowanych przez WSTiP (Wyższa Szkoła Techniki i Przedsiębiorczości), WST oraz KSW (dawna Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku) oraz prowadził zajęcia z fizyki dla przyszłych studentów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, współzałożycielem bydgoskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

W latach 1993 i 1994 kierował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy 3 uczelnianymi grantami. Realizował pod kierownictwem Prof. dr hab. Jacka Krełowskiego granty KBN 2P30401007, 684/2/91, 2P03D01923, 2P03D01115, N203582040, NNSFC (No. 10503011) and the Chinese Academy of Sciences. Od 1965 roku do chwili obecnej współpracuje z Instytutem Astronomii UMK w Toruniu. Wygłosił komunikaty naukowe na uniwersyteckich seminariach astronomicznych w Warszawie, Olsztynie, Gdańsku, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Opolu i Krakowie. Wygłosił komunikaty naukowe w zagranicznych ośrodkach astronomicznych: Czerkasy (Ukraina), Mozyr (Białoruś), Jena (Niemcy), Garching (Niemcy), Wyszegrad (Węgry), Boulder (USA) oraz Zermatt (Szwajcaria).

Wspólnie z doc. dr T. Jędryką zorganizował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy ogólnopolską konferencję matematyków – probabilistów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Otrzymał 4 nagrody rektorskie. Posiada Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej oraz Jubileuszowy Medal Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Dr Danuta Nowicka

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu; doktorat uzyskała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała w Instytucie Matematyki i Fizyki na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, gdzie kierowała Zakładem Matematyki. Lubi matematykę i lubi przekonywać do niej inne osoby.

Wielokrotnie prowadziła wykłady na konferencjach dla nauczycieli, wykłady dla dzieci na Uniwersytecie I Wieku, warsztaty w bydgoskim Pałacu Młodzieży. Była konsultantem merytorycznym programu unijnego obejmującego uczniów szkół trzech województw.

mgr Halina Bugajska

Kierownik Laboratorium Chemicznego Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, ukończyła studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując stopień magistra chemii. Ukończyła również Studia Podyplomowe z zakresu BHP. Brała i bierze czynny udział w licznych kursach, szkoleniach, konferencjach i projektach uzyskując stosowne certyfikaty, podnoszące kwalifikacje zawodowe (np. kurs Pomocy Przedmedycznej, kurs Pozyskiwania Funduszy Unijnych).

Pracę zawodową rozpoczęła w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej we Włocławku jako asystent epidemiologii. Od 2000 roku pracuje w Kujawskiej Szkole Wyższej (dawnej WSHE), jako kierownik uczelnianego laboratorium chemicznego, główny specjalista do spraw BHP oraz wykładowca. Realizuje liczne projekty badawcze z zakresu ochrony środowiska, udokumentowane publikacjami w zeszytach naukowych WSHE ( np. „Badanie Czystości Wód Zalewu Włocławskiego i Dolnej Wisły” oraz „Wpływu składowiska odpadów w Machnaczu na stan wód gruntowych” itp.).

Współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu. Pozyskuje dla Kujawskiej Szkoły Wyższej, fundusze na edukację proekologiczną. Współpracuje z Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku. Jest inicjatorem i wykonawcą różnych proekologicznych przedsięwzięć oraz autorką licznych artykułów do „Ekowieści”. W 2014 roku została odznaczona brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

 


Warsztaty psychologiczne

mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka

Psycholog, coach, profilaktyk uzależnień, trener edukacyjny i umiejętności społecznych. Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Od przeszło 22 lat zatrudniona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapią psychologiczną oraz działalnością szkoleniową nauczycieli, wychowawców i rodziców. Systematycznie prowadzi treningi, programy, warsztaty i szkolenia dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli. Działalność szkoleniowa dotyczy przede wszystkim kształtowania umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem oraz współpracy.

Jest autorką programów profilaktycznych „To ja” i „Decyzja”. Doświadczenie zdobywała również w licznych projektach szkoleniowo-doradczych skierowanych do środowiska edukacyjnego i biznesowego, pracując w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach, ośrodkach doskonalenia zawodowego. Realizowała szkolenia w ramach projektów systemowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, projektów EFS we współpracy z uczelniami, PCPR, OHP. Aktywnie włącza się w ogólnopolskie kampanie społeczne. Nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, metod oraz włącza je do swojego warsztatu pracy.

mgr Adam Grudzień

Absolwent psychologii oraz pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie jest doktorantem Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. W przeszłości związany zawodowo m.in. z Kliniką Psychiatrii Szpitala im. Jurasza w Bydgoszczy, Poradnią Psychologiczną Szpitala im. Biziela w Bydgoszczy oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Bydgoszczy.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tzw. kompetencji miękkich – komunikacji, autoprezentacji, zarządzania stresem, rozwiązywania konfliktów, motywacji, itp. Uczestnikami jego warsztatów i zajęć byli uczniowie, rodzice oraz nauczyciele wielu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także kadra pracownicza oraz zarządzająca różnych firm i instytucji z województwa kujawsko-pomorskiego.
Od kilku lat pracuje jako nauczyciel akademicki w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
„Vladislawia”

Założona w 2013 roku.

Organizacja pożytku publicznego – KRS 0000478339

 

Biuro Projektu

pl. Wolności 1, pok. nr 26 (II p.),
87-800 Włocławek

660 457 526

fundacja@ksw.wloclawek.pl

projekt 27 project

realizacja Internet Projects